Zápis do 1. třídy

Prezentace ze schůzky rodičů

V pondělí 10. 6. 2024 proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáků.

Následující pondělí – 17. 6. zveme od 15:00 všechny budoucí prvňáky na přípravnou hodinu do jejich nových tříd. Rodiče mohou zatím využít čas k prohlídce školy a případným dotazům na vedení školy.

Elektronická registrace bude spuštěna od 1. 4. 2024.

Registrace k zápisu probíhá on-line

Při registrace k zápisu vyplníte ve formuláři základní údaje a vyberete si termín, kdy se dostavíte do školy.
Systém vám následně vygeneruje žádost o přijetí. Tuto žádost si uložíte, doplníte do ní další údaje a, pokud je to možné, vytisknete si ji.
(Pokud možnost tisku nemáte, vytiskneme vám ji a doplníte ji na místě.)
Se žádostí se zákonný zástupce s dítětem dostaví ve vámi vybraném termínu do školy.

 • K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
 • V případě žádosti o odklad školní docházky předloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradna, SPC)
  a doporučení lékaře.
 • Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny maximálně tři třídy, každá nejvýše s 27 žáky, tzn. celkem 81 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijetí

 • místo trvalého pobytu

Motivační část zápisu

V průběhu pracovně motivační části proběhne pohovor s učitelkami prvního stupně a krátké seznámení s prostředím třídy.

Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost vyplní a odešle zákonný zástupce formou on-line formuláře umístěného na webu školy zsvelesin.cz
a dostaví se  do školy ve stanoveném termínu k podpisu žádosti a ke kontrole údajů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.