Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2022/2023

Elektronická registrace bude spuštěna od 1.4. 2022.
 
 
 
 
 
Registrace k zápisu probíhá on-line
Při registrace k zápisu vyplníte ve formuláři základní údaje a vyberete si termín, kdy se dostavíte do školy.
Systém vám následně vygeneruje žádost o přijetí. Tuto žádost si uložíte, doplníte do ní další údaje a, pokud je to možné, vytisknete si ji.
(Pokud možnost tisku nemáte, vytiskneme vám ji a doplníte ji na místě.)
Se žádostí se zákonný zástupce s dítětem dostaví ve vámi vybraném termínu do školy.

 

 • K zápisu si rodiče přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno. Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
 • V případě žádosti o odklad školní docházky předloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologické poradna, SPC)
  a doporučení lékaře.
 • Ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny maximálně tři třídy, každá nejvýše s 27 žáky, tzn. celkem 81 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijetí

 • místo trvalého pobytu

Motivační část zápisu

V průběhu pracovně motivační části proběhne pohovor s učitelkami prvního stupně a krátké seznámení s prostředím třídy.

Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky

Žádost vyplní a odešle zákonný zástupce formou on-line formuláře umístěného na webu školy zsvelesin.cz
a dostaví se  do školy ve stanoveném termínu k podpisu žádosti a ke kontrole údajů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu žáka),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní školu),
 • jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Doplňující informace:

 • telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
 • údaje o znevýhodnění dítěte či údaje o mimořádném nadání dítěte,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

 

Pro hladký přechod dětí z předškolno do školního režimu přikládáme pro rodiče několik rad a dopuručení.

   

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (zdroj MŠMT)

Doporučené weby:
Jdeme do školy