Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách

školní rok 2022/2023

 

 Informace k přijímacímu řízení:

 • uchazeči podávají v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol; to se týká i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (školy se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí)
 • přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy, za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce
 • informace k přijímacímu řízení (pro 1. kolo) budou zveřejněny pro obory s talentovou zkouškou do 31. 10. 2022, do ostatních oborů do 31. 1. 2023 a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je:
  •  pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022
  •  pro denní formu vzdělávání ve střední škole do 1. 3. 2023
 • jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
 • první kolo přijímacího řízení proběhne:
  • do oborů s talentovou zkouškou v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2023
  • pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 2. 2023
  • do konzervatoří v pracovních dnech od 15. 1. do 31. 1. 2023
  • do denní formy studia takto:
 1. termín: 13. 4. 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání

                              17. 4. 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

            2.   termín: 14. 4. 2023 – pro čtyřleté obory vzdělání

                               18. 4. 2023 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

            jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na tyto dny:

 1. termín: 10. 5. 2023
 2. termín: 11. 5. 2023

         - tyto termíny se nevztahují na obory vzdělání s výučním listem – zde lze konat školní
            přijímací zkoušku v období od 22. 4. do 30. 4. 2023

 • pozvánka na přijímací řízení je zasílána uchazečům poštou z jednotlivých škol, v 1.  kole přijímacího řízení nejpozději 14 dnů před termínem konání, v 2. a dalších kolech nejpozději 7 dnů před termínem konání; součástí pozvánky jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a  kritériích přijímacího řízení
 • zveřejnění výsledků přijímacího řízení – ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem (Centrum zašle výsledky školám nejpozději do 28. 4. 2023) a zveřejní seznam přijatých uchazečů, v případě ostatních oborů vzdělání do 2 pracovních dnů po dni konání písemné přijímací zkoušky; zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých uchazečů jejich zákonným zástupcům; zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů odešle ředitel střední školy rozhodnutí o nepřijetí písemně; pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem, které je přiděleno uchazeči ve škole nejpozději v den přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky před jejím zahájením
 • odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • školy, které v 1. kole přijímacího řízení nenaplnily předpokládaný stav žáků, vypisují další kola přijímacího řízení; ta jsou určena pro žáky, kteří se v 1. kole přijímacího řízení neumístili; v těchto kolech již není omezen počet přihlášek (co škola, to přihláška); rozhodnutí o konání dalšího kola přijímacího řízení oznamuje ředitel SŠ krajskému úřadu, který poté zveřejní přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání (webové stránky kraje – odbor školství)
 • zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole; zápisové lístky budou vydány na naší škole (nejpozději do 15. března 2023 nebo do 30. listopadu 2022 – pokud se žák hlásí do oboru vzdělání s talentovou zkouškou) a musí být doručeny (doporučeně či osobně) na danou střední školu, kde byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; zápisový lístek smí uchazeč uplatnit pouze jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání; uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky
 • podávání přihlášek a doručení zápisového lístku je zcela v kompetenci zákonných zástupců => přihlášky potvrzené školou si na dané střední školy odesílají zákonní zástupci sami; je vhodné přiložit kopie osvědčení, diplomů atd., jakýchkoli úspěchů daného žáka, kterých dosáhl